(การประกันคุณภาพสำหรับกิจกรรมนักศึกษา)


ขอบเขตการเรียนรู้

ความหมาย หลักการ ความสำคัญ ของการประกันคุณภาพในระดับมหาวิทยาลัย การมีส่วนร่วมของหน่วยกิจกรรมนักศึกษาในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย เอกสาร ระบบงาน ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานประกันคุณภาพ


จุดประสงค์การเรียนรู้

1.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะและทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการทำประกันคุณภาพ

2.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการทำประกันคุณภาพมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรมของหน่วยกิจกรรม


กระบวนการเรียนรู้

1. การบรรยาย

2. การฝึกปฏิบัติ


การวัดประเมินผลการเรียนรู้

1. แบบประเมินการเรียนรู้

2. การทดสอบทักษะในการทดลองปฏิบัติ


ระยะเวลาการฝึกอบรม

3 ชั่วโมง


วิทยากร

1. อาจารย์พัฒนา  เจริญวัฒนะมงคล

2. อาจารย์ธนา  กายพันธุ์เลิศ