การบริหารจัดการโครงการ

ขอบเขตการเรียนรู้

ความหมายของแผนงาน(Program) และโครงการ (Project) การวางแผนและการเขียนโครงการ การบริหารจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพ และการประเมินผลโครงการ โดยสามารถนำความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของหน่วยกิจกรรม

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.เพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้และทักษะในเรื่อง ความหมายของแผนงาน(Program)และโครงการ(Project) การวางแผนและการเขียนโครงการ การบริหารจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพ และการประเมินผลโครงการ

2.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรมของหน่วยกิจกรรม

กระบวนการเรียนรู้

1.การบรรยาย

2.การฝึกปฏิบัติ

การวัดประเมินผลการเรียนรู้

1.แบบประเมินการเรียนรู้

2.การทดสอบทักษะในการทดลองปฏิบัติ

ระยะเวลาการฝึกอบรม

3 ชั่วโมง

วิทยากร

1.อาจารย์พัฒนา เจริญวัฒนะมงคล

2 over the counter cialis.อาจารย์สาคร  อุ่นหล้า 

3.อาจารย์ยศวีร์  ชาวปากน้ำ 

4.อาจารย์สหรัฐ  ดาวพิเศษ 

5.อาจารย์ธนา  กายพันธุ์เลิศ 

6.อาจารย์ปุณทรีก์  อิศรางกูร ณ อยุธยา    

7.อาจารย์ชมัยพร  รงศิริกุล